[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=C6Tu5c2hDs0]

GOLDEN BRIGHTNESS :金光神咒 (Kim Khong Sin Jiew)

台語版(Taiwan)

崑崙山泓師父製作 Directed by Kunlun Master Hozn

Thien Tay Hean Zhong, Ban Kee Poon Ghoon. 天地玄宗。萬氣本根。

Khong Shiew Mamn Kiap, Cheng Nga Sin Thong. 廣修萬劫。證我神通

Sam Ghai Rui Way, Wee Toh Tok Zhun. 三界內外。惟道獨尊。

Thay Yeu Kim Kong, Hoo Yong Nga Sin. 體有金光。覆映吾身。

See Zee Poo Kian, Teng Zee Poo Boon. 視之不見。聽之不聞。

Bao Loh Thian Tay, Yong Yoke Khun Seng. 包羅天地。養育群生。

Shiew Qi Ban Pian, Sin Yeu Khong Beng. 受持萬遍。身有光明。

Sam Ghai See Wee, Nga Thay Si Eng. 三界侍衛。五帝司迎。

Ban Sin Thiao Lhay, Yiak Soo Lwi Theng. 萬神朝禮。役使雷霆。

Kweei Yao Shong Dam, Jheng Guai Bong Heng. 鬼妖喪膽。精怪亡形。

Rui Yeu Pi Li, Lwi Sin Woon Beng. 內有霹靂。雷神隱名。

Dhong Hwee Khow Che, Nga Kee Theng Theng. 洞慧交徹。五氣騰騰。

Kim Khong Sok Hian, Hoo Hor Jin Lin. 金光速現。覆護真人。

TKip Kip Ru Geok Ong Khong Ghang Lor Leng Tei 急急如玉皇上帝律令敕
改年經 Kai Nei Ching

不可思議的力量 The incredible power

Tai Siong Ling Bao Tien Jun Neng Shou Jai Ee Do Ae 太上靈寶天尊  能消災以度厄、

San Jai Dong Len G Ae Dao Seah G Gee G Ae 三災同令之厄、 道城之異之厄、

Tien Do Day Bang G Ae Kuan Who Ceoh Sat G Ae 天羅地網之厄、 官符口舌之厄、

Po Hung Nga Qui G Ae Wu Duan Jeck Peh G Ae 破方五鬼之厄、 無端疾病之厄、

台灣崑崙山王母娘娘 Doomsday Savior Psychic Master Hozn who is the Abbot of  Kunlun Yozu Palace
in Taiwan Yushan lines.

 

全站熱搜

台灣崑崙山泓師父 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()