[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=KXYHlD2Pcro]

玉皇寶誥  yu hong po kou (Jade  Emperor  Sutras)

淨口神咒 (Jin Kow Sin Jiew)

丹朱口神。吐穢除氛。Dan Choo Kio Sin, Tok Hwee Too Hoon

舌神正倫。通命養神。Siey Sin Cheng Loon, Thong Beng Yong Sin

羅千齒神。卻邪衛真。Loh Chian Kee Sin, Kioh Sia Wee Jin

喉神虎賁。氣神引津.Hau Sin Hor Phoon, Kee Sin Yin Tin

心神丹元。令我通真。Sim Sin Dan Wan, Leng Ghor Tong Jin

思神煉液。道氣長存。Soo Sin Lian Yiak, Toh Kee Tiong Choon

急急如律令。Kip Kip Ru Lor Leng

玉皇寶誥  yu hong po kou (Jade  Emperor  Sutras)

太上彌羅無上天, tai sha mi lo mu sha te

妙有玄真境,渺渺紫金闕, mia eu han chi gin,mia mia gi chien kha

太微玉清宮,無極無上聖, tai mi yu chia kou,mu jai mu sha she

郭落豁光明,寂寂浩無宗, kou lo ho kau mim,gi gi ho mu tzo

玄範總十方,湛寂真常道, han fan zo si ho,jha gi chi cha tao

恢漠大神通。穹蒼真老     hui moa ta shi toe,cho sho chi low

妙圓清靜,智慧辨才       mia yua chia gin,de heo ban jai

至道至尊,三界師混元祖   gi tao gi tzu,san kai su hu yua zo

無為聖主,四生慈父,     mu wi sheng zu,su she zu hu

高天上聖,大慈仁者       kou te sha chiw,ta tshu zi zan

十號圓滿,萬德周身,     si ho yua ma,wan tei zu shi

無量度人,拔生死苦       mu lang dao zen,ba san si kou

眾聖之王,諸佛之師,     zha sheng ji on,zhu hun zhi shu

太上開天,執符御歷       tai sha kai te,zhi fu eu li

含真體道,金闕雲宮,     han shi tei tao , chien koeu hum koa

九穹歷御,萬道無為       chu kua li eu,wan tao mu wuei

通明大殿,昊天金闕,     toa min ta de,ho te chien kha

玄穹高上帝               han shian kao sha te

瑤池金母大天尊           yui din chien mu de ten tzu

玉皇寶誥   (Jade  Emperor  Sutras)

太上彌羅無上天,The highest Heaven!!

妙有玄真境,渺渺紫金闕, The wonderful environment of Purple Gold

Palace

太微玉清宮,無極無上聖,  Yu Qing Palace,supreme holy,

郭落豁光明,寂寂浩無宗,  Shining the light,Silent horizon

玄範總十方,湛寂真常道,  Tao:Expansion to all directions.

恢漠大神通。 Tao is the Jade Emperor with supernatural powers.

穹蒼真老 , 妙圓清靜,智慧辨才    The emperor of firmament is a peace and

quiet sage.

至道至尊,三界師混元祖  Extreme Taoism division,chaotic ancestral.

無為聖主,四生慈父,   Lord of inaction, Father of all creature.

高天上聖,大慈仁者 Highest kindest holy emperor in heaven

十號圓滿,萬德周身,無量度人,拔生死苦 Satisfactory merits !!Help people Immeasurably, save the life and death.

眾聖之王,諸佛之師,太上開天,執符御歷 Holy king,Buddhas division, Open heaven  and execute Tao!!

含真體道,金闕雲宮,九穹歷御,萬道無為 the true Tao with golden Cloud Palace.Nine heavens with all Tao!!

通明大殿,昊天金闕,玄穹高上帝 Brightly hall ,Golden palace!!Mysterious highest emperor

瑤池金母大天尊      Yozu Golden Mu Niang

全站熱搜

台灣崑崙山泓師父 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()